mar 16


Öppet brev från Stockholms SF:s styrelse med anledning av kritik som framkommit efter extrakongressen 14 mars

Jag har fått i uppdrag från styrelsen att svara i diskussionen. Det låter nämligen på många som att vi satt med alla kort på hand direkt i början av februari, liksom att vår hand var den enda i spel. Så var inte fallet. Jag ska här försöka redogöra kortfattat för den process som förevarit extrakongressen.

Fråga om polisanmälan lyftes såväl på Riltonkommitténs möte 30 januari, på det extra styrelsemötet 2 februari samt på styrelsemötet 14 februari. Jag var själv en av dem som lyfte frågan, men var inte heller ensam om det. I början av februari valde vi att avvakta med anledning av att vi endast hade dåvarande ordförandens reseräkning för Rilton 2011/2012 på bordet, varför vi uppdrog åt medlemsrevisorn Tommy Bech-Kristensen att göra en preliminär revision med fokus på ordförandens kostnadsanspråk för 2011.

Vid mötet den 14 februari hade vi en objektiv grund för polisanmälan av dåvarande ordförande Sven-Gunnar Samuelsson och kassör Lars-Erik Åberg (som ju skött den slentrianmässiga attesten av ordförandens utgifter) eftersom medlemsrevisorns preliminära revision i stort sett var klar. Frågan om polisanmälan togs som sagt även upp på mötet och diskuterades. På samma möte framkom emellertid också att representanter från några klubbar, med anledning av det brev som SGS skickat ut till dem samt revisorerna, hört av sig direkt till särskilda styrelseledamöter samt förbundssekreteraren. Budskapet var att de i det här läget motsatte sig polisanmälan med anledning av den skada det skulle få för schacket. De ville även avstyra utlysande av extrakongress eftersom ju frågan då skulle bli offentlig. Istället äskades att ytterligare pröva vägen till frivilligt avträdande och uppgörelse i godo samt önskemål om en auktoriserad revision. Av diskussionen framgick att styrelsen tyckte sig inse att en uppgörelse i godo var avlägsen, men kände sig ändå böjd att ta viss hänsyn till dessa medlemmars önskemål.

Det var alltså den huvudsakliga anledningen till varför vi valde att avvakta polisanmälan och skadeståndstalan till tingsrätt till förmån för ytterligare utredning. Styrelseledamot Jan Wikander fick på mötet i uppdrag av styrelsen att göra en genomgång av 2009 och 2010. På mötet kom vi ändock fram till att frågan var såpass omfattande och angelägen att vi ville låta medlemmarna behandla frågan vid en extrakongress. Därför beslöt vi att i det läget kalla till en sådan.

Styrelsen anser att de insatser som gjorts gällande genomgång av ordförandens ekonomiska förehavanden för 2009-2011 är gedigna. I sak går det att argumentera för att någon extra auktoriserad revision egentligen inte är nödvändig, men vi kan förstå om många av ombuden, särskilt från de större och därmed röstlängdsmässigt tyngre klubbarna, vill skynda långsamt och ha en auktoriserad revision i handen innan drastiska åtgärder tas. På extrakongressen vann förslaget om att avvakta polisanmälan med klar majoritet genom röstsiffrorna 57-23. Frågan om polisanmälan kommer med stor sannolikhet att bli en fråga för vårkongressen. Att det ligger längre fram i tiden är en nackdel, förutom att frågan får chans att diskuteras mer ingående bland medlemmarna. Samtidigt är det en fördel med att frågan får behandlas på ordinarie kongress.

Vi anser att demokratiaspekterna av extrakongress är viktiga. Dels får medlemmarna chans att ta del av information genom handlingarna och dels får medlemmarna möjlighet att uttrycka åsikter och behandla frågan. I ovanstående redogörelse av processen hoppas jag att poängerna med utredningarna framgår samt i vilket sammanhang de gjorts. Relevant är även att trycket var från flera klubbar stort på styrelsen att avvakta polisanmälan till förmån för utredning, och då i synnerhet en auktoriserad revision. Det avsvär oss inte från ansvar, men visar en del av bakgrunden till varför vi har agerat som vi har gjort.

Det är givetvis fritt att anse att Stockholms Schackförbunds styrelse agerat svagt och otydligt i frågan. För vår del anser vi emellertid att det förhåller sig tvärtom. Vi har tagit tag i frågan och försökt att göra det bästa av situationen när det gäller klubbarna, medlemmarna och schacket. Poängen är att styrelsen ju förutom sitt eget ansvar, där polisanmälan i vissa perspektiv kan tyckas självklar, har att arbeta för och samverka med klubbarna. Vi har gjort vårt bästa att informera och inkludera medlemmarna i processen, och för det får vi nu mycket bastning. Det är tråkigt, men kanske inte oväntat.

Enligt uppdrag,
vänligen,

Joakim Pihlstrand-Trulp

Läs de 18 kommentarerna till “Öppet brev från Stockholms SF:s styrelse…”

 1. Joakim Andersson säger:

  Bra!
  Joakim Andersson,ordförande, SK Tornet

 2. Anders Sandström säger:

  Styrelsen är ju vald för att fatta beslut. Har man ”objektiv grund för polisanmälan” behöver man väl inte fråga

  medlemmarna vid en extra kongress? Särskilt inte om frågan gäller om det är okej att styrelseordföranden

  tycks ha begått bedrägeri, förskingring och trolöshet mot huvudman. Till exempel i form av att få ut ersättning för

  ett stort antal falska krognotor där Robert Unt med flera tungviktare finns listade som gäster men förnekar att

  de varit med. Plus självsvåldiga jättebelopp för hotell, resor, kontantförskott mm av mer eller mindre privat karaktär.

  800 000 spänn de senaste åren enligt styrelsens egna uppgifter. Polisanmälan får inte hindras av att personligt

  betalningsansvar ligger i farans riktning för ledamöterna.

 3. Karl Andersson säger:

  Håller med Anders. Detta är som ett riktigt dåligt skämt. Ponera att inte en enda medlem vill göra en polisanmälan vid extrakongressen. Ska man strunta i det då? Såklart inte!! när det finns grund ska den lämnas in på fläcken. Allt annat skadar svenskt schack vid dess pulsåder, vid kris ska man visa handlingskraft och inte svågerpolitik. Man kan redan se tidningsrubrikerna. – Styrelsen hade underlag för polisanmälan men valde att vänta ett halvår.

  Alla medlemmar borde göra som Peter, omedelbart lämna förbundet samt att dessutom bilda ett nytt ej genomkorrupt sådant.

  /Kalle, som omedelbart slutar spela schack associerat med förbundet. Inte en spänn till ska de få.

 4. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  Tack, Joakim!

  Anders, det är inte personligt betalningsansvar som ligger till grund för styrelsens agerande. Om så hade varit hade du förmodligen inte hört något om det här överhuvudtaget. Betänk detta.

  Det handlar istället i grunden om demokrati. Styrelsen är vald att ta beslut, visst, men också än viktigare att genomföra kongressens beslut. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen föredrog helt enkelt att ta med medlemmarna på planen. Jag har svårt att se att det skulle vara fel.

  De tre senaste åren så är det ungefärliga beloppet för otillbörliga ersättningar ca 500 tkr. Den exakta siffran har förstås att göra med hur tolkning av gränsfall sker. Viktigare är emellertid de andra aspekterna som du här tar upp, som också många andra, däribland styrelsen och medlemsrevisorn, pekat på.

 5. Martin Slingsby säger:

  AS: Har man ”objektiv grund för polisanmälan” behöver man väl inte fråga medlemmarna vid en extra kongress?
  JPT: Det handlar istället i grunden om demokrati.

  Jag har svårt att se att en vald styrelse behöver blanda medlemmar i någon extra demokratisk röstningsprocess om man har ”objektiv grund” för en polisanmälan. Styrelsen är vald att styra – så styr då! Av de handlingar som kommit ut – verkar det helt uppenbart att det finns grund för en polisanmälan.

 6. Kent Gramer säger:

  Det finns psykiatriska aspekter. För att läkningsprocessen ska kunna påbörjas så måste en tydlig markering göras. SG förefaller fortfarande drömma om att återkomma som ordförande vid nästa kongress. Markeringen borde ha gjorts redan 2009 när det var uppenbart att SG behövde förhållningsregler. Dessa följde han inte. Som jag ser det så är en polisanmälan en viktig del av behandlingen. Därför tror jag inte på en mjuk linje. Huruvida det är möjligt att återvinna felaktigt utbetalade belopp är en helt annan historia.

 7. Kent Gramer säger:

  Jag vill också uttrycka min tacksamhet mot nuvarande styrelse för att de nu har agerat i denna fråga, även om det i efterhand ser ut som att man kunde ha agerat redan 2009.

 8. Dock säger:

  Det är ett kongressbeslut att välja SGS som ordförande. Kongressen har beviljat ansvarsfrihet för styrelsen under alla år. Kongressen beslutade nu i onsdags med ett tydligt majoritet att invänta en grundligare utredning innan ev polisanmälan.

  Styrelsen valde en månad att invänta kongressens åsikt. Där de fick bekräftelse att de handlat rätt. Gillar ni inte det rikta då er kritik mot kongressens beslut

  Fullständigt obegripliga argument förs fram betalningsansvar och svågerpolitik. Om de var rädda för styrelsen betalningsansvar hade de väl för i helvete grävt ner problemet?
  Igen jag kan faktiskt inte begripa hur man väljer att attackera nuvarande styrelse som valdes i dec 2011. De är faktiskt de som grävt upp eländet. Något som ingen styrelse under de senaste 21 åren gjort.

  En ev polisanmälan och ev skadestånd springer inte bort. Lämna hellre in en seriös välunderbyggd anmälan som gör att en åklagare kan ta ett beslut.

  Att lämna in en anmälan nu kommer nästan garanterat bli en omedelbar avskrivning.

  Jag kan inte begripa hur man i inlägg efter inlägg väljer att skjuta på budbäraren. Dvs styrelsen. Som jag ser det är det kassören mfl som gravt åsidosatt sina befogenheter och betalat ut. SGS har inkommit med kvitton som är ”konstiga”. För att göra en medioker liknelse. Jag går in på en bank och lämnar fram en handskriven lapp ”det vore skoj om jag fick 200 000 av dig”. Det fungerar jag får pengarna. Vem har störst ansvar?

 9. Dock säger:

  72% av ombuden/röster ansåg att det var rätt att invänta en utredning innan polisanmälan. Endast 28 % ville ha det direkt.

 10. Tom Österström säger:

  Om ett brott begåtts skall en polisanmälan omedelbart göras. Det har ingen betydelse om det gäller ett rån, en våldtäkt eller som i detta fall en förskingring. Man kan ju undra om 72% av ombuden har någon dold agenda (medskyldiga) eller bara är allmänt fega.

 11. Anders Sandström säger:

  Visste verkligen ingen enda av de nuvarande styrelseledamöterna vad som pågick? Flera av dem har väl suttit längre än

  sedan dec 2011? Och ryktena har ju snurrat länge. Vem ”upptäckte” och när? Det känns ju inte helt övertygande att man

  skulle ha ”grävt ner” – i stället för ”upp” – problemet om man var rädd för betalningsansvar. Finns det mer i samma grop i

  backspegeln? Som helst förblir ouppgrävt? Revisorernas roll känns också väldigt tveksam. Auktoriserade? Då bör väl de

  granskas av sin egen ”polis”.

 12. Matts Unander säger:

  Förtydligande. Det var 72% av rösterna, alltså inte ombuden, som röstade mot polisanmälan. Lars Dock fick det nästan rätt, i vanlig ordning.
  12 röster fick nej-sidan också av Vladimir Poley som var ombud för juniorklubben 4 Springare. Av hans inlägg att döma verkade han inte ens förstå vad frågan handlade om utan tyckte att man skulle strunta i det hela och gå vidare. Demokratiskt beslut? Ja visst, rent formellt var det kanske det.

 13. Martin Slingsby säger:

  Ett ”argument” som framfördes för att släppa alltihop var att SGS nog faktiskt var värd att få något arvode för allt jobb han lagt ner på schacket i Stockholm. Det kan i och för sig vara vettigt (eller snarare ha varit vettigt) men man kan ju inte låta förbundet betala ens privata felparkingsavgifter för att man tycker att man borde vara arvoderad. Hur kassören kan få för sig att godkänna detta vansinne är obegripligt.

  Dock skriver att folk skjuter budbäraren, tja – budbärarens brist på mod att när man konstaterar att det sannolikt finns underlag att polisanmäla – ändå inte polisanmäler, utan hänskjuter beslutet till dem som gett dem mandat att ta beslut. Det är det man har skjutit på.

  Det är egentligen fel mot SGS och LEÅ att dra ut på det hela ytterligare några månader. Det är bättre att låta proffs utreda nu och ev avskriva ärendet och därmed ge de avgångna det beskedet – och så beslutas att man fortsätter med polisiära insatser och ge de avgångna det besked. Som det är nu har de inget alls att förhålla sig till.

 14. Dock säger:

  Märkligt argumenterande. Om man inte omedelbart vill polisanmäla så har man en dolda agenda eller är medskyldiga.

  @ Matts Jag undrar även vad du insinuerar med ditt inlägg? Jag skrev 72% av ombuden/röster. De flesta torde veta att det är ombudsröster och inte närvaroröster. Tips fråga gärna om du inte vet. Du får gärna tycka vad du vill om Pley. Men påhoppet saknar relevans i frågan

  @Anders Högst troligen visste ingen ledamot. Det är åtskilliga mer eller mindre kompetenta personer som under årens lopp som suttit i styrelsen. Bör vara över 100. Flera revisorer har funnits ingen av dessa har riktat någon tyngre kritik. 21 (42) kongresser. Den utlösande faktorn verkar ha varit SGS räkning på 20000 till Riltonkommiten från jan 2012. Under åren so, jag varit med har ett fåtal haft tveksamheter om ekonmin. Du kan dock två av tre namn som varit öppet kritiska. För tio år sedan efterfrågade Stefan Lindh möjligheten att gå igenom handlingar. Det förvägrades han av kongress eller styrelsen, vilket minns jag inte idag. Förra året var Ingvar Gundersen öppet kritisk och fick gå. I praktiken avsatt av kongressen.

  @Martin Ett bra inlägg. Visst anser jag att SGS hade varit värt ett arvode. Men det beslutet skulle givetvis ha fattas i ordning. Nu är det försent. Jag tycker inte alls att styrelsen saknat mod. Att inte direkt polisanmäla anser jag fortfarande vara ett klokt beslut. Jag hade givetvis accepterat det motsatta beslutet. Att omgående polisanmnäla hade varit den fega vägen. Det är inte vårt bord längre. Om du läser inläggen så får styrelsen kritik för mer än just beslutet om att inte polisanmäla. Däremot har du tagit upp en aspekt jag tycker är rätt. SGS och LEÅ svävar i ett par månader till. Innan det blir en polisanmälan. På det mänskliga planet är det fel.

  Slutligen får jag påminna ännu en gång om att mer än 2/3 ansåg att vänta och utreda var klokt. Gillar ni inte det spy gärna ner kongressens ombud

 15. Matts Unander säger:

  @Dock. Det är väl bara jag som är dum men jag tycker i alla fall det är viktigt att ha klart för sig att det är 72% av rösterna det handlar om. Som du själv skrev så torde de flesta veta det. Det innebär följaktligen att det kanske fanns några som inte gjorde det och därför ville jag förtydliga.
  Skulle man räkna hur många ombud, dvs. klubbar, som röstade ja resp. nej så skulle man ha ett helt annat resultat. Tyvärr vet jag inte den exakta fördelningen i det avseendet. Kanske är det någon som har de siffrorna?
  Att det blev 57 av 80 röster för nej berodde på att de flesta stora klubbar som vardera förfogar över ett stort antal röster gick på den linjen. Undrar vad anledningen till det kan vara, antagligen bara ren slump. Röstlängden finns förresten som en av bilagorna under ”Webmasters fundering”.
  Varför jag reagerade var också för att du liksom många andra skickliga debattörer ibland använder siffror på ett lite slarvigt sätt som kan ge en skev bild av verkligheten.

 16. Dock säger:

  @Matts Jag reagerade på din insinuanta kommentar. jag skrev ombud/röster. Att ex Rockaden har 70 ggr fler medlemmar än de minsta klubbarna men bara 12 ggr mer röster är en annan fråga. Styrelsen var klar med sin lite trubbiga utredning ca 3 veckor innan kongressen.

 17. Hans säger:

  Det ska vara schackfolk i Stockholm att så ohämmat publicera förtal.
  Varför anmäler eller stämmer du inte på det, Gunnar S.
  Jag har ju under hela 90-talet sett och hört vad dessa behålade huvuden presterar.
  Pratade med Ulf A. om det här då jag träffade honom på Arbogas bibliotek, vi var överens
  om att Sven G. har tillfört mycket mer till schacket än vad han ev. har råkat skada, vi står
  upp för Sven G.
  Betr direkt sjuklig ryktes-spridning och annat fick jag nog redan 1994 i samband med mina
  tävlingar på rest. Aniara vid Sergels torg.
  Sämre ”vänner” kan man inte ha än dessa i Stockholm.

 18. Staffan Olsen säger:

  Hans, ditt inlägg är till stora delar obegripligt.

  Det jag dock tycker är lite osmakligt att du drar in dina privata samtal med Ulf och säger att Ulf står upp för SGS.
  Oavsett vart han står ifrågan borde han framföra den själv och inte att du skall använda honom I din argumentation.

Lämna en kommentar