mar 16

Öppet brev till den det berör

Jag vill inleda med att jag skriver detta i egenskap av privatperson.

Ingen ska dömas utan en rättvis och opartisk prövning. De senaste dagarna har jag hört detta citat i olika varianter ett otal gånger. Jag kan bara instämma. Samtidigt vill jag tillägga att man inte heller kan döma om man inte sätter igång en prövning.

I min värld är förhalningen som taktik dömd att misslyckas. Den som förhalar en process gör oftast så för att man saknar incitament att starta processen, för att man är rädd för dess konsekvenser, för att man har en dold agenda eller för att man är okunnig. Ofta handlar förhalningen om en kombination av ovanstående.

Det har uppdagats misstanke om flertalet allvarliga brott av ekonomisk karaktär inom Stockholms Schackförbund. I centrum för dessa misstankar står den tidigare ordföranden.

Den internutredning som gjorts av styrelsen har redan påvisat mängder med misstankar om oegentligheter gällande perioden 2009-2011. Exempelvis har den tidigare ordföranden äskat och beviljats ersättning för representation med en stor mängd personer som redan nu uppgett att de aldrig deltagit. I en majoritet av fallen säger de tillfrågade (däribland jag själv) att de aldrig ens
varit på de ställen där representationen sägs ha ägt rum.

Omfattningen av det som redan uppdagats torde utgöra en mer än skälig grund för att omedelbart lämna in en polisanmälan. Samtidigt borde man ha initierat en skadeståndsprocess. Istället kom man fram till att utlysa extrakongress, samt att låta de egna revisorerna göra en extra granskning. Med hänsyn till den uppenbara risken att även revisorerna har begått felaktigheter är det ofattbart att man inte omedelbart lät en oberoende part sköta granskningen. Enligt min mening borde även revisorernas roll granskas, något som de knappast kan göra själva. Det föreligger som jag ser det skäl att direkt avbryta samarbetet med revisorerna och redan nu byta byrå helt oberoende av granskningen.

Den 14 mars hölls extrakongressen. Det var en enligt min mening oförberedd, förvirrad och svagt ledd tillställning. Den kvarvarande styrelsen hade inte förberett några förslag till kongressombuden. Det fanns heller inte rimlig tid för ombuden att komma in med motioner. Endast 2 motioner lämnades in. Vid kongressen beslutades det efter omröstning mot omedelbar polisutredning, samt för oberoende granskning av 2011 års räkenskaper. Processen för att driva skadestånd togs inte upp.

Mot bakgrund av det svaga agerande man uppvisat sen misstankarna uppdagats, men framförallt mot bakgrund av att man inte tidigare reagerat eller anat misstanke borde hela styrelsen utan fördröjning lämna sina platser till förfogande. Detta för att också skapa bättre förutsättningar för att internt utreda övriga styrelsemedlemmars eventuella skuld i sammanhanget och förhoppningsvis för att fria personer från misstanke utan risk för jäv.

Det finns en klar risk att det vi redan har sett utgör toppen av ett isberg. Vi kan endast spekulera i hur stor del som ännu inte har framkommit. Det som redan har uppdagats indikerar en föreningsskandal som står i särställning i svensk schackhistoria. Möjligen är det också en av de värre skandalerna i svensk föreningshistoria.

Att sitta i en föreningsstyrelse i allmänhet, och att vara dess ordförande i synnerhet, innebär ett enormt förtroende – ett förtroende gentemot föreningens medlemmar och ett förtroende gentemot dess bidragsgivare, sponsorer och alla de som arbetar ideellt eller som anställda för förbundets sak. Detta förtroende är nu slaget i sank inte bara på grund av de misstänkta oegentligheterna, utan även på grund av det sätt som man har skött dess efterspel.

Att flera av de mecenater och sponsorer som bidragit med mångmiljonbelopp nu väljer, alternativt överväger att aldrig mer associeras med svenskt schack är olyckligt, men förståeligt.

Att man inte agerat tydligare och mer kraftfullt tyder på perspektivlöshet och det tyder på att man inte vågar ta sitt ansvar. Jag tycker att det är oansvarigt att i det här läget försöka undvika uppmärksamhet. Vi är i ett läge som kräver total öppenhet för att på sikt kunna återskapa förtroende.

Jag brinner för svenskt schack och kommer göra vad jag kan för att uppmuntra de mecenater och sponsorer som nu vill vända schacket ryggen att stanna kvar, alternativt ompröva eller avvakta sina beslut.

Jag vill att vi ska blicka framåt. För att vi ska kunna göra detta måste vi först agera i den situation som vi nu befinner oss i. För att vi i framtiden ska kunna få personer att vilja arbeta ideellt för svenskt schack, för att vi ska kunna locka sponsorer, mecenater och bidragsgivare måste vi öppet, tydligt och handlingskraftigt agera. Att det skulle föreligga taktiska, praktiska eller andra skäl till att avvakta med polisanmälan och skadeståndsprocess är för mig ofattbart.

Nu räcker det inte med att förhala och invänta ytterligare utredning.

Täby, 16 mars 2012
Robert Unt

Läs de 62 kommentarerna till “Öppet brev från Robert Unt…”

 1. Matts Unander säger:

  Jag var också närvarande på extrakongressen och instämmer till 100%. Hela historien är förbluffande svagt skött av styrelsen vilket riskerar att leda till förödande konsekvenser för schacket, kanske inte bara i Stockholm.

 2. Victor säger:

  Bra!!

 3. Joakim Andersson säger:

  Instämmer, jag var också med på kongressen

 4. Anders Sandström säger:

  Instämmer helt. Dessutom måste Sveriges schackförbund agera i samma riktning. Nu. Tycker jag.

 5. Karl Andersson säger:

  Varför är det inget ombud eller privatperson som har polisanmält detta?

  /Kalle

 6. Lars Frisk säger:

  Så vitt jag förstår så står det till var och en av klubbarna att polisanmäla saken.

 7. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  Lars F: Snarare medlemmarna, d.v.s. varje enskild person som så önskar och inte har tålamod att invänta en vårkongress.

 8. Karl Andersson säger:

  Så just nu är det alltså många tomma tunnor som skramlar …

  /Kalle

 9. Dock säger:

  Jag delar det mesta i det som Robert skriver. Men…

  Visst kan man om man känner för det kritisera styrelsen och deras arbete hittills. Men ärligt talat så känns det som att skjuta på budbäraren. De facto så är det nu sittande styrelse som hittat ”oegentligheterna”. Det här är uppenbarligen något som pågått väldigt länge. Visst, det kanske är svagt skött. Men det är faktiskt lekmän som tagit tag i ett råttbo.
  De bör snarare få cred för att de grävt fram det som de gjort. Ingen styrelse under de senaste 21 åren har gjort något. Ingen kongress har agerat. Ingen medlem har agerat. Har någon erbjudit sin oerhörda kompetens för att hjälpa till med utredningen?

  De sammankallade till ett extra styrelsemöte och extrakongress tämligen omgående. Kongressen valde att inte gå vidare med polisanmälan. Det är således ett majoritetsbeslut på att styrelsen i denna fråga agerat rätt. Hade styrelsen valt att omgående lämna in en polisanmälan hade de givetvis fått skit för det också. En ev skadeståndsfråga är något som man ska komma till beslut om man finner att det föreligger brott samt att man bör ha en summa på kravet. Men som Joakim skriver så står det fritt för vilken medlem som helst att lämna in en polisanmälan. Jag kan bara konstatera att ingen gjort det under de nästan 2 månader som det här varit känt. Som jag ser det är en polisanmälan i dagsläget en katastrof. Den egna utredningen är för svag. Det absolut värsta som skulle kunna hända är att en åklagare avskriver saken omedelbart i brist på bevis. Då har vi, inget brott, ingen möjlighet till ev återbetalning, ett kaos.

  Om jag fattar det rätt så är det samma revisorer som ska granska styrelsens arbete men även sitt egna arbete. Varför fattar kongressen ett sådant beslut?

  Bidrag från staden etc och sponsorer är känsligt. Man kan väl alltid hoppas att de ser positivt på att StSF tar hittat och tagit tag i problemen. Det är oerhört viktigt med öppenhet och att göra jäkligt rätt nu.

 10. Björn Gustafsson säger:

  Om oegentligheterna pågått väldigt länge varför skall revisorerna då granska enbart 2011?.

  Det hade väl varit mycket bättre att redan nu besluta att revidera flera år bakåt i tiden dels som en mer omfattande underlag för polisanmälan /skadeståndsanspråk dels för att undanröja misstankar om att styrelsen försöker döja ngt.

 11. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  Lars D: Nej, det var tydligt att extrakongressen beslutade att det skulle vara en opartisk, ej redan involverad revisionsbyrå som skulle utföra denna extra revision. Jag ser öppenhet och transparens som oerhört viktigt och det har under processen också varit en ledstjärna för styrelsen.

  Björn G: Du menar alltså att det är så förbundet bäst spenderar sina pengar? Att tillsätta en revision för kanske 250 tkr? Redan en oberoende revision av 2011 går att ifrågasätta utifrån ett kostnadsperspektiv, men är åtminstone begränsad i sin omfattning. Det är många pärmar med verifikat och protokoll som ska gås igenom bara för ett år. En auktoriserad revisor arbetar inte utan ersättning.

  Det finns de som menar att resultatet av en av förbundet tillsatt revision för 2011 kan utgöra ett tillräckligt underlag för att bedöma om det är skäligt att gå vidare med polisanmälan och skadeståndsanspråk. Andra tycker att de befintliga fakta som fanns på bordet till extrakongressen egentligen var fullt tillräckliga, och jag är benägen att sålla mig till dessa utan att förringa extrakongressens resultat (styrelsen har att följa kongressens beslut). Åter andra vill hellre se att vi lägger ner allt vad utredning och rättvisa heter, vilket var en linje som faktiskt presenterades på extrakongressen.

 12. Kent Gramer säger:

  Det behövs både polisanmälan och psykiatriker för att komma tillrätta med det här. Resultatet av polisanmälan är inte det viktiga, vi vet att det kan vara svårt att få en fällande dom. Men vi måste sätta ned foten. Peter Hlawatsch gör helt rätt. Poley är en förrädare mot Team Viking när han röstade emot polisanmälan. Göran Fant är både schackspelare och psykiatriker, kanske borde han kontaktas.

 13. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  En stilla undran: Är inte entledigande från uppdrag och uppgifter, ny firmateckning samt utlysande av extrakongress att sätta ned foten?

 14. Staffan Olsén säger:

  Hej och stort tack Robert Unt!

  Ditt inlägg beskriver problemen på ett sakligt och korrekt sätt.

  Vill dock ta möjligheten att här ta min personliga åsikt efter en massa funderingar kring detta ärende.
  Jag sitter säkert som många vet i Riltonkommittén och det var ju vi som ställde krav på styrelsen att sätta stopp för obefogade reseräkningar. Redan förra året (Rilton 2010-2011) lämnade SGS in en reseräkning på ca 9000: – som var en kostnad för Rilton för representation, redan då ifrågasatte vi detta. Resultatet blev endast nya attestordningar för Rilton, där ordförande Jan Wikander skulle attestera allt gällande Rilton Cup.

  Styrelsen förnekar ju att de har känt till att detta har pågått under en längre tid, både offentligt och på senare tids styrelsemöten. Min bestämda uppfattning är dock att detta har varit allmänt känt under en längre tid, men ingen har orkat tagit tag i problemet.

  Ingvar Gundersen vart ju avsatt i styrelsen då han gick ut med ett mail i juni 2010 till ett antal utvalda personer som han tyckte borde känna till informationen. Han påstod en stark misstanke om att ordförandens reseräkningar var på över 150.000:- per år samt hänvisning till ett PM ifrån revisorerna som ifrågasätter just reseräkningar och då i synnerhet en resa till Gibraltar.

  Frågan är varför inte styrelsen redan vid detta tillfälle granskade SGS kostnadsutlägg? Vad hade hänt om Riltonkommittén aldrig ställt krav på styrelsen, hade detta aldrig kommit fram till ytan?

  Till slut vill jag också ställa mig bakom schackets hjälte Peter Hlawatch starka agerande och lämnar ju förstås Riltonkommittén eftersom den är underordnad Stockholms schackförbund. Vill också avslutningsvis beklaga offentligt att jag lät mig övertalas att ta mer formella vägar och inte starkare ställa krav på den polisanmälan som jag hade på Riltonkommitténs möte.

  Mvh Staffan Olsén

 15. Robert Ericsson säger:

  Vad är preskriptionstiden enligt lagen? Gissar att tiden börjar rinna iväg om man nu ska gräva bakåt i tiden? Två år?

 16. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  Sju år, vad jag vet.

 17. Dock säger:

  @ Staffan
  Jag tycker det är tråkigt att vissa väljer att kliva av. Jag kan inte förstå det. Det är ju nu möjligheterna och behoven verkligen finns.

  Jag förstår heller inte den ilskan som i mitt tycke riktas mot fel personer. Det går inte heller att rikta ultimatum. ”Blir det inte som jag tycker så hoppar jag av.” Med all respekt Staffan.

  Om vi vill behålla bidragen och sponsorer så krävs att alla drar åt samma håll. Det är viktigt att fatta rätt beslut och agera rätt. En omedelbar anmälan kunde kanske ses som kraftfullt agerande men också ses som desperation.

  I denna sorgliga soppa finns det några få personer som ställt till det hela. Där bör vår fokusering och kritik ligga.

  Du skriver att Ingvar G gick ut med kritik mot SGS räkningar förra året. Det är helt sant. Det som hände var att inte en jävel brydde sig. Ingen i styrelsen ingen revisor ingen på kongressen ingen medlem. Ingvar blev istället petad med kongressens goda minne.

  Precis samma sak hände när Stefan Lindh (och jag) gjorde samma sak för snart 9 år sedan. Det som velat gräva djupare har blivit sparkade från styrelsen eller valberdningen.

  Det som hänt är snarare ett kollektivt hjärnsläpp där ingen brytt sig eller orkat engagera sig.
  Så igen styrelsen ska ha cred för att de grävt upp det hela. Likaväl som Ingvar borde få beröm för sitt agerande.

  Slutligen en fråga. Om styrelsen hade lämnat in en polisanmälan i mitten på februari och ett nedläggningsbeslut kommit fram lagom till extrakongressen. Tror någon på fullaste allvar att styrelsen hade fått beröm för sitt snabba agerande?

 18. Anders Sandström säger:

  Till L. Dock:

  Med all respekt, dina inlägg är sakligt oförenliga.

  Alternativ 1:

  Hela styrelsen visste men ”inte en jävel brydde sig. Ingen i styrelsen, ingen revisor …. ”. ( kommentar webbmasters f)

  Alternativ 2:

  ”Högst troligen visste ingen ledamot”. ( kommentar styrelsens öppna brev)

  Bestäm dej är du hygglig – vilket av dessa två gäller enligt dej?

 19. Sune Larsson säger:

  ¤18

  He he – synes vara en så kallad contradiction de luxe…

  Uppenbara och klart lysande motsägelser är trivsamma

  I alla fall om man står utanför och har laddat med jordnötter och chips

  Nu väntar vi en houdini-manöver på känt manér… 😉

 20. Dock säger:

  @Anders

  Du har rätt till viss del.
  Men om du läser inlägg här från andra än mig men även från personer utanför Stockholm så visste folk att SGS gjorde mer än han fick. Men man såg mellan fingrarna. Helt klart tolererade man mer från SG än man skulkle acceptera från någon annan. Han var som jag skrev initialt oersättlig och ovärderlig enligt vissa.
  Min poäng är att ingen kände till omfattningen som styrelsen nu grävt fram och hur lång tid det hade pågått.

  Citatet ”Hela styrelsen visste men ”inte en jävel brydde sig. Ingen i styrelsen, ingen revisor” rör Ingvars agerande. Revisorerna hade ingen kritik ej heller kongressen och därför släppte alla frågan och offrade Ingvar.
  Ingvars brev var i stort sett allmänt känd.

  Får jag igen påpeka att Stefan Lindh och jag agerade redan för 9 år sedan i frågan. Stefan fick gå från Valeberedningen och jag från styrelsen.

 21. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  Föregående revisor Leif Glimhester-Eriksson lyfte kritik, vilket föranledde Ingvar G:s agerande. Leif blev också motarbetad och påhoppad och valde sedermera att avsäga sig sitt uppdrag som revisor.

 22. Martin Skjöldebrand säger:

  Leif Glimhester-Eriksson lyfte mycket riktigt kritik vilket föranledde styrelsen att införa de regler som nu finns (bilaga till extrakongressen) och som man nu verkar ha brutit mot. Leif blev motarbetad av _vissa_ i styrelsen – varav ett opassande brev skickades av den förra ordföranden. Det som fick IG kickad från styrelsen var det sätt på vilket han framförde offentlig kritik mot ett styrelsebeslut han varit med om att fatta. Reflektioner kring denna incident var en bidragande orsak till varför jag inte ställde upp till omval.

 23. Staffan Olsen säger:

  @Dock
  Tycker din argumentation är lite hylla styrelsen för att nästa sekund hyvla dem, lite svårt att förstå vad du vill komma.
  För övrigt var det inte styrelsen som agerade utan Rilton kommitten.

  ”Blir det inte som jag tycker så hoppar jag av” citatet vet jag inte heller vart det kommer ifrån.

 24. Dock säger:

  @Staffan Du har rätt i att ni hittade saker ca 20kkr . därefter har styrelsen hittat ca 500 kkr. jag anser att styrelsen får väl mycket kritik. jag påpekar att styrelsen missat saker precis som alla vi andra. jag ogillar att man försöker hitta syndabockar. men jag är ensam med den åsikten alla andra verkar täcka att styrelsen har störst skuld.. det var inget direkt citat utan en kommentar. Jag tycker det är tråkigt att flera väljer att hoppa av.det är personer so
  m gör något konkret för svensk schack.

 25. Gunnar Hedin säger:

  Robert Unts öppna brev är synnerligen välformulerat och klargörande. Undertecknad deltog i extrakongressen som ombud för Farsta SK och jag vill passa på att kommentera några saker som Robert tar upp.

  Polisanmälan
  Ja, det material som förbundsstyrelsen presenterat utgör mer än skälig grund för polisanmälan. För egen del har jag i ett tidigare yrkesliv sysslat med lagföring av skattebrott, och jag kan se att förvirringen är stor bland många om vad polisanmälan innebär. Att starka misstankar om grov förskingring och grov trolöshet skulle ”avskrivas” – som t.ex. ”Dock” tror – är helt befängt. Det råder enligt Rättegångsbalken 20:6 absolut åtalsplikt för brott som hör under allmänt åtal. Åtalsunderlåtelse kan ske om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om psykiatrisk vård kommer till stånd. Preskriptionstiden är 10 år från den dag brottet begicks. Åklagaren kan alltså välja att titta på allt från 2002 och framåt. Alltså: polisanmälan medför att en förundersökning inleds, tro inget annat!

  Styrelsen
  Jag försvarade styrelsen vid extrakongressen, men då hade jag ingen kännedom om de påtryckningar som Joakim Trulp berättar om i sitt öppna brev, och det är ju beklämmande läsning. Förbundsstyrelsen har både behörighet och befogenhet att polisanmäla misstänkta brott. Det finns fortfarande inget som hindrar styrelsen att göra en polisanmälan, extrakongressens märkliga ställningstagande binder ju inte styrelsen. Som jag ser det hade man i början av februari fyra optioner:
  1. Polisanmälan
  2. Proposition till extrakongressen om polisanmälan
  3. Fråga en oberoende jurist (renommerad advokat) till råds.
  4. Avvakta (”vika ner sig” skulle den elake säga!).

  Genom en omedelbar polisanmälan hade man förmodligen sluppit ifrån eländet med denna extrakongress. Man valde i stället det sämsta alternativet, alltså nr 4. Jag är medveten om det psykologiska tryck som styrelsen varit utsatt för, man hade ju nätt och jämnt tagit sig upp ur SGS-bunkern.

  Extrakongressen
  Ja, kongressen var illa förberedd, och det gjorde inte saken bättre att mötesordföranden var partisk. Brevet från SGS plus det faktum att SGS dök upp personligen samt att hans närmast sörjande öppet misstänkliggjorde styrelsen visar att han ligger flera steg före styrelsen i sitt taktiska tänkande. Jag blir full i skratt när jag tänker på Lennart Brorsons tal på 100-årsbanketten i januari 2011, där han berömde SGS för hans ”råhet”!

  Man har undrat över omröstningen om polisanmälan och jag är den siste som vill undanhålla resultatet.

  Följande röstade JA:
  Bollmora (Martin Skjöldebrand) 2 röster
  Farsta SK (Gunnar Hedin) 2
  Hässelby SK (Lennarth Eriksson) 2
  Järfälla SS (Dan Haglund) 2
  Kungstornet (Urban Wikström) 2
  Pyramidens SK (Lennart Smith) 1
  SK Passanten (Ingvar Jordås) 1
  SK Team Viking (Peter Hlawatsch) 1
  SK Tornet (Joakim Andersson) 1
  Sollentuna SK (Bo Rydberg) 8
  SS Delectus (Håkan Lönsjö) 1

  Följande röstade NEJ:
  Kristallens SK (CG Westerberg) 6
  Mälaröarnas SS (Leif Hagström) 1
  Nordiska Schackskolan (Ingvar Gundersen) 1
  Orminge SK (Tore Kellquist) 1
  Rosenborgsskolans SK (Johannes Haddad) 1
  SK Rockaden (Henrik Fröjd) 12
  Solna SS (Ulf Wallgren) 3
  SS 4 Springare (Vladimir Poley) 12
  Stockholms SS (Stefan Lindh) 9
  Södertälje SS (Hans Ottershagen) 1
  SödraSASS (Kim Kleimert) 1
  Täby SK (Bo Ländin) 2
  Vallentuna SK (Lars Ekman) 1
  Wasa SK (Kjell Svensson) 6

  Summa 23 ja och 57 nej. Röstlängden är för övrigt felsummerad; det var inte 4785 medlemmar som representerades utan 3328. Att Poley i kraft av sina 351 fjärdeklassare hade 12 röster framstår för övrigt som rena Grönköping. En intressant omständighet är att de klubbar som röstade nej har nära 90 procent av alla juniorer! Kan det vara så, att dessa klubbar är ängsliga för reaktionen bland skolor och föräldrar och därför vill lägga locket på hela affären? SGS fattar givetvis att han kan spela på denna sträng och att all förhalning gynnar honom i en kommande process.

  Med tanke på att styrelseledamöterna i juridiskt hänseende är amatörer så kan ingen begära att de ska behärska alla turer i de kommande – oundvikliga – processerna. Det var därför som jag lade fram motionen om att anlita ett juridiskt ombud för att säkerställa alla nödvändiga åtgärder:
  – säkra bevisning
  – omgående höra vittnen
  – hjälpa polisen
  – snabbt begära kvarstad av egendom
  – bevaka skadeståndstalan (läs: särskilt mot PwC!)

  Denna motion nedröstades med siffrorna 59 – 21. Kristallens C-G Westerberg tyckte att det skulle bli ”för dyrt”. Jag undrar: Kan en advokat verkligen bli lika dyr som SGS? Tror han rent av att advokaten ska behöva jobba lika länge som SGS, 21 år?

 26. Dock säger:

  @Gunnar du kan ha rätt i att det är befängt . En analog koppling är Terningeraffären. Som niger veterligen avskrevs tämligen omgående.

  Att peka ut styrelsen eller de som önskade en fördjupad utredning nästan som förrädare är absolut kontraproduktivt
  igen det står vem som helst fritt att anmäla

 27. Matts Unander säger:

  Tack Gunnar för den utförliga och kristallklara redogörelsen. I och med detta borde en del missförstånd vara uppklarade, t.ex. vad en polisanmälan innebär och farhågorna för att den skulle läggas ner. Att man ska ta hjälp av juridisk sakkunskap är förstås också självklart och borde ha gjorts omedelbart när det stod klart att grov och systematisk ekonomisk brottslighet har skett.
  Hoppas att fler nu tar till sig detta. Risken finns förstås att du, liksom jag, blir beskylld för påhopp!

 28. Oskar säger:

  Rätta mig om jag har fel. men när det gäller brottsmisstankarna så faller ju de under allmänt åtal vilket borde innebära att vem som helst kan lämna in en polisanmälan, dvs inte bara styrelsen. Om det är någon som är missnöjd med att styrelsen ännu inte gjort polisanmälan, vilket det uppenbarligen är, så föreslår jag att man själv gör detta. Själv har jag svårt att se att det skulle finnas några nackdelar med att sätta igång den juridiska prövningen så snart som möjligt.

 29. Ralph Halleröd säger:

  Nej Gunnar Hedin, jag var inte partisk. Nej Robert Unt och Gunnar Hedin, kongressen var inte illa förberedd.

  Med min bakgrund som advokat och med 60 års erfarenhet av svenskt schackliv varav mer än 40 i Stockholm, blev jag tillfrågad om jag ville vara ordförande på extrakongressen. Mitt uppdrag var att leda förhandlingarna, som befarades skulle bli både infekterade och stökiga.

  Förhandlingarna genomfördes i god ordning utan att spåra ur. På vad sätt jag skulle varit partisk förstår jag inte. Skulle jag inte ha gett Samuelsson tillfälle att försvara sig? Försökte jag påverka kongressen genom att göra egna inlägg? Avbröt jag någon av talarna? Vägrade jag att ge någon ordet? I pausen innan omröstningen talade jag förvisso några ord med Gunnar Hedin och tyckte (och tycker fortfarande) i likhet med en klar majoritet av ombuden att man skulle undvika polisanmälan i detta skede, men gör det mig till partisk?

  Inte heller kan jag förstå eller hålla med om att extrakongressen var oförberedd eller illa förberedd. Kallelsen kom en månad innan kongressen. Kongresshandlingarna bestod av 17 bilagor – något hundratal sidor. Styrelsen hade innan kongressen haft ett stort antal möten med anledning av densamma. Möjligen kan man beklaga att det saknades en högtalaranläggning, något som normalt inte behövs, men på grund av den stora tillströmningen av åhörare hade varit bra att ha.

  Jag frågade innan mötet om inte styrelsen hade något förslag och fick svaret att man medvetet avstod från detta för att inte påverka kongressen.

  Sven Gunnar Samuelsson har varit en mycket stark ordförande (jag vet av egen erfarenhet då jag för något decennium sedan satt med i styrelsen ett år men avböjde omval). Han har förvisso gjort mycket för Stockholms schack, men han har också varit synnerligen självsvåldig inte bara som det nu framgår ekonomiskt, utan han har även ofta varit på kollisionskurs med övriga schacksverige. Ingen i styrelsen har mäktat att stå emot honom. Inte heller Lars Erik Åberg. Till slut rann dock bägaren över och styrelsen beslöt att söka kongressens hjälp för att få SGS avsatt. Det var huvudsyftet med kongressen. I detta skede valde SGS (efter påtryckningar) att inte invänta kongressens beslut utan avgick. Huvudfrågan till kongressen var därmed avgjord i förväg. Jag är övertygad om att SGS inte hade avgått om styrelsen inte hade utlyst denna kongress – inte ens om en polisanmälan hade gjorts.

  Sedan SGS avgått kunde i och för sig kongressen ha inställts, men som information till medlemmarna och för att få diskutera olika aspekter av ärendet, beslöt man sig för att ändå hålla extrakongressen. Dessutom var ju frågan om eventuella fyllnadsval på agendan. Att styrelsen inte hade någet eget förslag i detta läge var alltså genomtänkt och inte något tecken på dåliga förberedelser.

  Frågan om polisanmälan eller inte har tagit fantastiska proportioner. Det förekommer massor med olika siffror i debatten. Det har spekulerats om miljonbelopp. Detta förefaller mig orimligt. En del belopp kan säkert försvaras och andra diskuteras under det att vissa är klart falska. Hur stora beloppen till slut kokar ner till får utredningen visa. Att redan nu anlita en utomstående advokat utan att ens ha klart för sig vad han skall göra förefaller mig minst sagt oförsvarligt. Jag delar helt CG Westerbergs uppfattning att det vore att kasta bort pengar (advokater är inte billiga). CG är för övrigt en av minst ett halvdussin advokater som är medlemmar i Stockholms Schackförbund. Där finns kompetens att anlita om inte annat för att bedöma vilka insatser som en eventuellt arvoderad advokat skall göra och vem som i så fall är lämplig. En annan fråga är om det i slutändan finns några pengar att hämta.

  Jag kan förstå om man känner sig arg och ilsken över att ens namn finns på krognotor och om SGS har otillbörligt tagit för sig av förbundets medel, men han skall inte hängas innan han är dömd (hittills är han bara uthängd). Det är inte fegt att ha den inställningen, Gunnar Hedin

  Och till sist – skjut inte på pianisten

 30. Dock säger:

  Det här är tveklöst den märkligaste debatten jag läst på Schacksnack.
  Språkbruket är helt sanslöst.

  De som röstade för en utredning har fullständigt idiotförklarats ”Poley är en förrädare” ”Mötesordföranden var partisk” ”Styrelsen är inkompetent” ”Kongressen var illa förberedd” ”Ängsliga för reaktionen bland skolor och föräldrar och därför vill lägga locket på hela affären?” ”svågerpolitik”. MM. Fyllt av mer eller mindre absurda insinuationer eller direkta påhopp. Det här är även första gången vi får reda på att juniorer är negativt och att de används nästan som röstfusk.
  72% av röster/ombud, 14 av 25 klubbar, representanter för troligen 90-95% av Stockholms registrerade schackspelare röstade för en utredning och ett beslut i juni. Ett fullständigt demokratiskt.fattat beslut.

  Vi får även en lista där den goda sidan presenteras och även förrädarna. Nejsägarna.
  Det kan vara av intresse att 4 av dessa jasägare/klubbar/personer var de mest SGSpositiva 2003 när Valberedningen ville få in en ny ordförande.

  Vi får veta att de som är bekymrade att en anmälan läggs ner inte fattar någonting. Anmälan kommer leda till åtal och fällande dom. Inlägg 25 och 27. Men då så. Då är det ju avgjort. Det finns tvärsäkra siare inom förbundet. Får jag igen påminna om att det liknande åtalet mot Terninger lades ner.

  Vissa förstår uppenbarligen inte demokratiska värderingar och hur föreningsliv fungerar. Det är viktigare att skjuta hej vilt och de värsta Quislingarna är de som inte har samma åsikt. Jag kan ärligt talat inte begripa logiken.

  Den ende som visar något prov på respekt för spelreglerna är Andreas
  ”Själv hade jag föredragit en omedelbar polisanmälan, men jag accepterar majoritetens beslut.” En inställning jag tror att de flesta jasägare delar. Hade resultatet varit det motsatta tror jag ingen av nejsägarna hade anklagt jasägarna.

  Jag har skrivit det flera gånger. Det absolut mest idiotiska vi kan göra nu är att slåss inbördes. Men tyvärr så har det aldrig fungerat normalt bland schackspelare. Det skjuts hellre på budbäraren eller som Ralph skriver .. pianisten.

 31. Staffan Olsen säger:

  Men det är väl så att vi har ett rättsväsen som är utformad efter vår demokrati och på något konstigt sätt så står väl StSF demokrati underordnad detta? Reserverar mig för att StSF är en demokrati, därför låter jag andra avgöra hurvida jag har rätt i mitt resonemang.

  Skulle detta gälla dock, så borde en polisanmälan göras som jag ser det snarast.
  Skulle detta gälla Dock, så borde jag inte ens lägga tid på detta 🙂

 32. Jon Wallenberg säger:

  Samma debatt äger rum på schacksajten Schackonline, där en användare vid namnet ”StefanStenkvist” skrev följande inlägg; ”Efter att ha deltagit på kongressen och tagit del av åsikter såväl ”live” som på olika elektroniska forum och dessutom rådfrågat en inom polisen verksam person – har jag gjort en privat polisanmälan av Sven-Gunnar Samuelsson och Lars-Erik Åberg (f.d. ordförande och kassör inom Stockholms Schackförbund).

  Nu kommer vi förhoppningsvis att få veta om det som skett är olagligt eller enbart moraliskt korrupt. I vilket fall som helst är ovanstående personers förtroende hos undertecknad helt körd i botten.”

  Trovärdigheten i hans inlägg går ju att diskuteras, men det är sant att en privatperson kan polisanmäla ärendet.

 33. Gunnar Hedin säger:

  Jag tackar Ralph Halleröd för detta klargörande. Det var hög tid att någon ”i den inre cirkeln” talade ut om hur ni som tills vidare vill hålla polisen utanför egentligen tänker.

  Vi kan i vart fall konstatera att den kvarvarande styrelsen sent omsider har gjort ett styvt grundarbete och de 17 dokumenten talar för sig själva. Vi vet också att merparten av alla polisanmälningar med angiven gärningsman görs på lösare grunder än så.

  Vi synes överens om att polisanmälan ska göras, frågan är bara när. Saken är allvarlig. Vissa av oss kanske minns Hedberg-förskingringen i Sveriges schackförbund 1976/77 och det rättsliga efterspel den fick. Omfattningen synes denna gång beloppsmässigt betydligt större än då. Därtill handlar det om medel som tillskjutits från medlemmar, skattebetalare och stora sponsorer. Ralph Halleröd säger att ”en del belopp kan säkert försvaras” – vilka?

  Vidare hänvisas till juridisk kompetens inom förbundet för att tvätta denna byk. Vill Ralph Halleröd vara snäll och tala om vilka jurister som i så fall kan komma i fråga, dvs. som inte har haft några relationer med SGS?

  Det var måhända en förlöpning att kalla mötesordföranden partisk, medges, men Ralph Halleröd, du har en jävsproblematik som du borde fundera på.
  Hur länge har du känt SGS? 50 år? 60 år? Och han ”har varit en mycket stark ordförande”? Och ”En del belopp kan säkert försvaras”?

  När det skulle voteras kom mycket riktigt ett övertramp som heter duga: efter det att CG Westerberg avstyrkt min motion om att anlita en utomstående jurist under påstående att det skulle bli ”för dyrt” sa du ordagrant: ”Ja, CG Westerberg är ju själv advokat, så han vet vad han talar om!” Tänk om riksdagens talman, Per Westerberg, skulle yttra sig på det sättet före en votering – vilket ramaskri skulle vi inte få se!

 34. Peter Bjarnehag säger:

  Detta är ingen lätt fråga, och det visar sig också när det finns så många meningsskiljaktigheter. Solna SS röstade nej angående en polisutredning (initialt) via vårt ombud Ulf Wallgren. Det var definitivt inte pga att vi har många juniorer. De är inte så många, även om vi nyligen drog igång schackverksamhet i en skola i Solna. Även om vi skulle ha haft många juniorer, så hade inte det påverkat vårt ställlningstagande!….

  Vårt resonemang bygger på ”sunt förnuft”(!). Nu när SGS är avsatt från styrelsen känns det ”givet” att ge honom chansen att i lugn och ro få bemöta alla anklagelser, och på ett sakligt sätt förklara alla tveksamma kvitton och reseräkningar mm. Först därefter tycker vi att man bör fundera på nästa steg, eller ”drag” för att använda schacktermer. SGS är kanske villig att betala tillbaka för de kostnader som är (visar sig vara) ”felaktigt” attesterade, eller åtminstone en större del av dem?

  ”Självklart” var SGS inte så sugen på att lämna ut några detaljer under kongressen, utan det vill han göra vid ett lämpligare tillfälle – under andra former.

  Vi försvarar inte SGS på något sätt, men tycker att fokus ligger på att försöka lösa detta så smidigt som möjligt. En polisanmälan känns befogad OM det inte går att komma överens om en vettig lösning internt. Nu har en dock redan en anonym polisanmälan lämnats in mot SGS, så vi får se vad som händer med den. Det är i nuläget svårt att veta hur denna kommer att behandlas från Polisens sida – om det överhuvudtaget kommer att göras en förundersökning, eller om en ev. sådan kommer att läggas ned längre fram. Det är dock troligt att en dylik förundersökning kommer att ta lång tid, kanske år (?) innan en ev. rättegång. Nä, jag förordar nog en mer genomtänkt plan än att ”gå på matt direkt”.

 35. Leo säger:

  Peter: Hur skulle egentligen en ”smidig”, intern lösning se ut? Skall man (låta) bedriva en egen utredning och, i fall den kan påvisa oegentligheter, hoppas att få tillbaka ”åtminstone en större del” av de förskingrade medlen? Jag är kanske cynisk, men jag skulle inte våga hoppas på någon större samarbetsvilja i det avseendet.
  Självklart skall vederbörande ges möjlighet att lägga fram sin sak, även internt. Men nu finns det, såvitt jag förstår, välgrundade misstankar om att straffbara överträdelser har begåtts, och då är väl det rätta att följa gängse förfarande, göra en polisanmälan och låta saken ha sin gilla gång. Om det tar lång tid, så är det väl desto större anledning att inte förhala. Det är inte fråga om någon häxjakt, utan om att skydda sina intressen.
  ”I lugn och ro få bemöta alla anklagelser”, ”sakligt … förklara […] vid ett lämpligare tillfälle – under andra former” – det låter ju ungefär som vad som brukar hända under en rättegång.

 36. Martin Slingsby säger:

  Om man lite ilvilligt ska tolka Bjarnehags sätt att resonera ska vi i schackvärlden ha en uppsättning samhällsregler där man internt ska hitta smidiga lösningar; medan man i resten av samhället följer Sveriges Rikes Lag och låter polis och åklagare sköta utredningar av misstänkta brott.

  Jag undrar varför.

 37. Peter Bjarnehag säger:

  Leo: Det borde väl inte vara så svårt för den sittande styrelsen att samordna ett möte med SGS, för att gå igenom de ”oegentligheter” vi diskuterar om? SGS påstår ju själv att allt hade kunnat lösas internt om han hade fått mer tid att förbereda sig på ( kallelse till styrelsemöte med en dags varsel var väl inte särskilt schyst – eller?). Låt honom då först få förklara sig, så får vi se om det ligger något i det han påstår, innan vi avgör hur vi ska gå vidare!

  Som Ralph skrev ovan, så är han övertygad om att SGS inte hade avgått om styrelsen inte hade utlyst en extrakongress. Nu är det ju andra förusättningar eftersom han inte ingår i styrelsen längre. Det är givetvis inte lätt att veta om SGS är beredd att ”göra rätt för sig ekonomiskt” innan vi vet hur stort belopp det handlar om i slutänden. Att helt bortse från SGS´s synpunkter och tro att ”Polisen kommer att fixa allt”, känns lite naivt…och som sagt, hur länge kommer denna process att ta, och vad blir utfallet?

  ”Vid ett lämpligare tillfälle” samt ”under andra former”. Det var väl kontentan av det SGS själv sa på mötet ( enligt Solnas representant Ulf Wallgren), även om han inte använde exakt de orden.

 38. Peter Bjarnehag säger:

  Martin: Om du läser mitt inlägg lite mer noggrannt, så ser du att jag tycker man ska försöka lösa det här internt, så långt det är möjligt! Därefter får man ta ställning till om man ska koppla in rättsväsendet. Dessutom borde väl de flesta vara intresserade att få reda på varför SGS själv anser sig vara oskyldig? Tycker du inte att SGS ska få förklara sig?

 39. Kent Gramer säger:

  Hej Peter, du vill gå på matt direkt, men tror du att Sven-Gunnar följer spelreglerna?

  Notera punkt 11 från styrelsens sammanfattning av läget:

  11) Tre oreglerade reseräkningsförskott om vardera 10 000 kr förekommer sedan lång tid. Återbetalning av summan på 30 000 kr saknas fortfarande.

  Sven-Gunnar har haft MYCKET lång tid på sig att förbereda sig. Han har spelat sitt spel och nu får vi verkligen hoppas att spelet är slut.

 40. Sune Larsson säger:

  Hmm… Av dokument att döma verkar Sven-Gunnar ha sysslat en hel del med
  café- och krogschack…

 41. Leo säger:

  Peter: För all del – jag skall inte påskina att jag är särskilt insatt i dessa turer eller vet vad som sagts av vem; jag ser på detta med en utomståendes ögon. Men det kanske är nödvändigt? Är det verkligen klokt att inta en hållning som går ut på ”damage control”?

  Att så långt möjligt hitta interna lösningar – betyder det också att saken helst inte skulle ha nått offentligheten? Så fort det inträffar kan ju, som vi förstått, vem som helst göra en polisanmälan, vilket nu också skett. Att den utpekade själv helst hade stökat undan det hela internt i lugn och ro betvivlar jag inte.

  Om styrelsen har agerat i syfte att hindra vederbörande från att yttra sig officiellt och i praktiken kvickt ”undanröja” honom är det förstås inte snyggt. Men det står honom fortfarande fritt att inkomma med sina synpunkter, om och när han så önskar eller känner sig sugen. Självfallet är alla intresserade av dem. (Det vore finfint om det visade sig att all redovisning vore fullständigt korrekt och inget olagligt har skett, eller, i annat fall, att den felande parten genast erkänner sina misstag och gör en full återbetalning, men inget av dessa scenarier verkar särskilt troligt.)

  ”Hur länge kommer denna process att ta, och vad blir utfallet?” Skulle man avstå från processen, för att dessa frågor inte kan besvaras?

 42. Andreas van der Wal säger:

  Om det skett något kriminellt så är det för mig självklart att rättsliga aktioner måste tas, oavsett om pengarna betalas tillbaks eller inte. Beloppen är inte heller väsentliga för mig utan agerandet är det intressanta.

 43. Martin Slingsby säger:

  Peter: Jag förstår att du vill hålla det internt och att SGS ska få förklara sig. Vad jag inte förstår är varför. Varför ska det hållas internt? Misstänkta förskingringar av 500 000 hålls inte internt i fall, utan när det finns sannolika skäl att polisanmäla för så stora summor gör man det. SGS kan lika väl förklara sig i det sammanhanget som ”internt”.

 44. Fredrik Widlund säger:

  Jag har skickat en formell brottsanmälan till ekobrottsmyndigheten. Vad jag förstår kommer sannolikt en åklagare att besluta om eventuell förundersökning förhoppningsvis nästa vecka. Jag är själv lekman inom området men vad jag förstår faller detta under allmän åtalsplikt och att istället utreda ett brott av det här slaget ”internt” inom förbundet verkar för mig ohållbart av flera skäl, inte minst på grund av att flera ledande personer inom förbundet kan ha intressekonflikter och eventuellt också möjliga kopplingar till de ekonomiska oegentligheterna.

  Huruvida förbundet sedan vill driva en skadeståndsprocess och/eller försöka få tillbaka pengar från SGS är en fråga som jag inte lägger någon värdering i här.

  SGS välkomnar i hans brev en utredning och får i en eventuell rättsprocess också en rättvis möjlighet att bemöta anklagelserna. Att SGS misstroendeförklarar styrelsen och underkänner styrelsens agerande är tydligt, och jag personligen känner ingen stark tilltro till att SGS/LEÅ och förbundet tillsammans ska arbeta fram en tillfredställande lösning som återställer det förtroende som förlorats.

 45. Staffan Olsén säger:

  @Fredrik

  Vad är det exakt du har skickat in?
  Har du sammanställt alla papper i en pärm med index och kort egen sammanställning?

  mvh Staffan

 46. Fredrik Widlund säger:

  @Staffan

  Jag har skickat en anmälan via email till huvudregistrator på ekobrottsmyndigheten i Stockholm enligt det formulär som finns tillgängligt på deras site, med en kort sammanställning och de dokument som skickats ut i samband med extrakongressen bifogade.

  Har du eller någon annan övrigt material som är relevant att bifoga i det här skedet så säg till. Jag nås på fredrik.widlund@gmail.com.

 47. Staffan Olsen säger:

  Bra Fedrik!

  Då har du fått med det viktigaste.

  Kan tänkas att jag har någon liten detalj som jag fått när jag varit adjungerad till något styrelsemöte, kan dock inte komma på något konkret. Det är ju väldigt bra dokumenterat och genomgånget av Jan Wikander och Tommy Bech-Kristensen, så det skall absolut räcka.

  Kan passa på att ge Tommy och Jan en eloge för det arbete de har lagt ner!

 48. Matts Unander säger:

  Intämmer. Tack vare Jan, Tommy och styrelsen finns det ett bra underlag.
  Skönt att anmälan är gjord. Nu får rättsapparaten börja arbeta. Jag litar på den!

 49. Joakim Pihlstrand-Trulp säger:

  Leo: Styrelsen gav vid flera tillfällen under februari SGS och LEÅ möjlighet till dialog och att förklara sig, men det har antingen nonchalerats eller bemötts med skriftliga otidigheter från SGS.

  Mest anmärkningsvärt är att de den 9 februari avstod från att gå igenom föreningsrevisorns utredning tillsammans med denne. Anledningen var att Tommy ville ha med någon från styrelsen på mötet och jag fick uppdraget att representera styrelsen. Vilken logik som låg bakom SGS:s och LEÅ:s ställningstagande går ju att spekulera kring, men jag kan inte säga annat än att jag blev högst förvånad.

 50. Leo säger:

  Joakim: Tack, det var ungefär så jag föreställde mig händelseförloppet. (Det lät i Peter Bjarnehags inlägg som om ingen över huvud taget velat inhämta deras åsikt, utan snarare tvärtom, vilket förvisso hade varit märkligt.) Detta bekräftar ju bilden att någon uppgörelse i godo inte kan vara att räkna med, och att man inte bort dröja vidare med att göra hela affären till en sak för polisen och åklagarmyndigheten.

 51. Peter Bjarnehag säger:

  Hej Kent, tvärtom! Matt = fällande dom. Jag tror SGS är ( borde vara) mer tillmötesgående nu när han inte ingår i styrelsen längre, även om det är svårt att veta om den inlämnade polisanmälan har påverkat hans inställning.

  Angående punkt 11 gör jag följande reflektioner: Är det praxis att kassören betalar ut reseräkningsförskott? Varför det i så fall? Vidare kan man ju undra varför kassören har fortsatt att göra det när tidigare förskott inte har blivit reglerade.

  Leo: Jag tycker fortfarande att man borde ha avvaktat med en polisanmälan, för att få reda på hur SGS har tänkt när det gäller alla oegentligheter, innan man går vidare. Jag tar inget för givet när det gäller en ev. förundersökning….

  Martin: Jag befarar att den kommande förundersökningen ( om den inte läggs ned) kommer att ta lång tid innan allt är utrett. Jag tror definitivt att det skulle ha gått snabbare OM SGS hade fått förklara sig först, innan en ev. polisanmälan hade lämnats in.

  Fram t.o.m. 2009 fanns det uppenbarligen inga regleringar när det gäller ordförandens kostnadsersättningar. Är det inga ganska märkligt? Borde inte sådan reglering ha införts för längesen? Det innebär ju att SGS kunde göra lite som han ville t.o.m. 2009, utan att någon kunde straffa honom för det ( om jag tolkar det korrekt). Sen är det ju en annan sak att han har fortsatt på den inslagna linjen.

  Styrelsen ”vaknade till” och fick upp ögonen för detta i slutet av 2009 ( bl.a. efter ett ”PM” från revisorerna). Efter det är det alltså ingen i styrelsen ( förutom SGS och LEÅ) som har haft någon insyn i vad som har skett? Man kan ju undra hur LEÅ har redovisat SGS´s kostnadsersättningar för styrelsen f.o.m.2010?

  Leo: Jag såg just ditt senaste inlägg. Jag har aldrig påstått att SGS inte har haft chansen att förklara alla oegentligheter när han satt som ordförande. Problemet var ju att han inte ville samarbeta med styrelsen. Nu är läget annorlunda, och då är det upp till honom att bevisa att det som står i hans PM 2012-03-14 inte bara är tomma ord.

 52. Bo Berg säger:

  Tack, Sune Larsson, för dina, ”ironskt”, komiska inlägg. När något är riktigt illa, som jag inser att det är, så är komik, revy och teater det, nästa, enda sättet att få ut verkligheten till de som sitter fast i sin ”falska” föreställningsväld.

 53. Bo Berg säger:

  Tillägg från Bo Berg till mitt förra inlägg. Det gäller inlägg 19 och 40 skrivet av Sune Larsson, från en helt utomstående person och possition, med djup analytiska förmåga.

 54. Martin Slingsby säger:

  Peter: Vi har olika åsikter om hur ärendet skulle ha behandlats angående SGS möjlighet att förklara sig- fair enough.
  Du har helt rätt i att det är märkligt att en reglering inte fanns innan 2009. Man tyckte väl att det fungerade utan, innan lekmannarevisorn påpekade det märkliga i saken. Någonstans i all diskussion har SGS reaktion på detta redovisats (han blev tydligen mycket irriterade och skickade oförskämda brev till revisorn ifråga) – vilket väl i efterhand visar hur SGS såg på sina rättigheter till StSFs kassa.

 55. Leo säger:

  Peter: Jag vet inte varför SGS skulle vara mer samarbetsvillig nu – om han inte ville förklara sig för styrelsen när han var dess ordförande, lär han väl inte göra det när den i praktiken avsatt honom? Och för övrigt kan väl knappast StSF i detta läge låta hela saken bero på det? Jag hoppas att jag har fel; jag känner ju inte SGS eller hans bevekelsegrunder. Om han skyndsamt lägger fram sin sida av saken är det förstås jättebra, men det verkar oklokt att rulla tummarna tills det händer.

  Jag tar heller inget för givet när det gäller en förundersökning – det skall ingen göra – men varför inte begagna sig av det instrument som står till buds för ändamålet?

  Nåja, vi har helt enkelt olika syn på saken. Nu står vi hur som helst inför fait accompli. Om inte hela saken vore så beklämmande på alla sätt, skulle man väl kunna säga att det blir spännande att följa fortsättningen.

 56. Peter Bjarnehag säger:

  Leo: Det kanske finns en anledning som vi inte känner till(?) – som han inte kände sig tvungen att tillkännage så länge han satt som ordförande. Det har ju tidigare inte varit allmänt känt att han har vägrat att samarbeta när det gäller dessa oegentligheter. I sitt ”PM” ( som ett stort antal personer har tagit del av), så skriver han ju att han är oskyldigt anklagad. Därför ligger det i hans eget intresse att bevisa att så är fallet – för ”den stora massan”. Jag tycker att den nuvarande styrelsen ska bjuda in SGS till ett möte, där han får förklara varför han anser att han inte har gjort några fel. Vägrar han det, så är han ju inte trovärdig i de flestas ögon. Det låter väl vettigt?

 57. Leo säger:

  Peter: Javisst – om det finns någon annan förklaring än den vi alla nu misstänker, så måste han självklart framlägga den snarast. Man kan ju tycka att han i så fall borde ha gripit tillfället att rädda sin trovärdighet för länge sedan, ombedd eller inte.
  (”We can do this here, or we can do it down at the station”, som det brukar heta i snutserier ;))

 58. Curt Peterson säger:

  Jag har varit med i Stockholmsschacket under lång tid t o m innan SGS blev ordförande i förbundet. Tveklöst har SGS gjort mycket gott för schacket i Stockholm men uppenbarligen har han drabbats av fartblindhet och tyckt att allt det goda han gjort berättigar till särskilda förmåner efter eget behag. Som jag ser det faller skulden tyngst på den som accepterat de undermåliga reseräkningarna och oredovisade förskotten dvs kassören samt revisorerna som inte slagit larm i tid.

 59. Sune Larsson säger:

  58

  ” samt revisorerna som inte slagit larm i tid”

  Vi stannar till en stund här, Revisorernas lagstadgade skyldigheter samt
  moraliskt/etiska dito, är intressanta. Vi har ju bland skribenter och läsare
  här, en hel rad med kloka människor, som dessutom arbetar som just advokater och revisorer.

  Det skulle vara intressant om någon av de sistnämnda trädde fram och
  berättade det viktigaste kring just revisorns lagstadgade skyldigheter och
  moraliskt/etiska dito, i sammanhang som nu med Stockholms Schackförbund.

 60. Tomas Corsell säger:

  Det var en man, en gång, som tyngd av bekymmer gick till en advokat.
  -Jaha, nu vill jag nog först veta hur mycket det här kommer att kosta, frågade mannen.
  -Jag tar 5000 kr per besvarad fråga, svarade advokaten och fortsatte: -Nästa fråga?

 61. August på Ekhemmet säger:

  Män dau bjö väl avvekaten autmenstone pau mandelskurpa au kaffihalva !?

 62. Tomas Corsell säger:

  Jadu, August, det gjorde han kanske. Jag har tyvärr inte råd att fråga.

Lämna en kommentar