jun 24

I ett meddelande från Skatteverket klargör de att de som sysslar med tankesporter som schack och bridge inte ska räknas som idrottsutövare och därmed är schackturneringsarrangörer tvungna att förutom att lämna kontrolluppgift även betala sociala avgifter på de prispengar som betalas ut. Det här är inget mindre än en katastrof för seriösa turneringsarrangörer och gör det i princip omöjligt att inte gå med förlust, även för en framgångsrik turnering som Västerås Open. Vad tusan gör vi?

Vänliga hälsningar André Nilsson, Ordförande Västerås Schackklubb

Detta var inledningen till en diskussion som redovisades bland kommentarerna i högerspalten. Efter detta bestämde sig André att skriva till Skatteverket för att få ett klargörande i frågan. Han har fått följande svar:

Hej,

Du har ställt frågor till Urban Strömberg som gäller schackklubbars redovisning av arbetsgivaravgifter för spelare och funktionärer och vår information om detta i vårt idrotts-meddelande. Ärendet har delegerats till mig, då jag ansvarar för detta meddelande. Då det är ganska många punker och argument att bemöta väljer jag att skicka vårt svar via mail, men du är givetvis välkommen att ringa mig för följdfrågor osv.

1. Lagtexten anger att det ska vara fråga om ”idrottsutövare” för att halva basbeloppsregeln ska kunna tillämpas, 2 kap. 19 § socialavgiftslagen. Det är enligt förarbetsuttalande idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet som i första hand kan komma ifråga, men även liknande verksamheter, t.ex. friluftsverksamhet med idrottsinriktning. Varken schack eller bridge ingår i Riksidrottsförbundet. Att man tävlar i något räcker inte för att det ska ses som idrott i detta sammanhang.

2. Skatteverket har aldrig (officiellt i alla fall) godkänt schack eller bridge som ”idrott” som halva basbeloppsregeln kan tillämpas på. Att vi la in passusen för några år sen var bara för att ”sätta på pränt” den praxis som ska ha gällt i alla tider. Detta var således ingen nyhet 2009, och det är förklaringen till att vi inte gjorde någon särskild informationsinsats. Varken jag eller mina kollegor känner till någon propå från något centralt schack- eller bridgeförbund att man skulle vilja ta upp denna fråga till diskussion. Med anledning av ditt mail får vi fundera på förtydliganden i vår information och ev. information direkt till schackförbundet.

3. Att vi godkänt speaker är för att denne är funktionär vid idrottsevenemang, även funktionärer anses som idrottsutövare enligt förarbeten och rättspraxis om idrotten som sådan uppfyller kraven. Funktionären behöver inte utöva någon fysisk aktivitet.

4. Hänvisningen till domen från Kammarrätten i Göteborg 2005-02-04, mål nr 2302-04, anser vi inte vara relevant för frågan om arbetsgivaravgifter. Domen handlar inte om huruvida schack är en idrott, utan om en stiftelse ska vara skattskyldig för sin verksamhet och om de bedriver ”vård och uppfostran av barn”. Stiftelsen delade ut bidrag till schackverksamhet. Enligt referatet tycks alla parter inkl. domstolarna vara överens om att schack inte är idrott i form av fysisk aktivitet eller vad som i vardagligt tal räknas till idrott. Att länsrätten sedan skriver ”likväl anser länsrätten att idrotts- och tävlingsinslaget i schack är så stort att det inte kan anses som uppfostran i den mening som avses i 7 § 6 mom. SIL” innebär inte att schack ska ses som idrott enligt socialavgiftslagen. Det handlar om olika lagrum som har olika kriterier, och att man tävlar i något innebär som sagt inte att det är en idrott.

5. När det gäller ridsporter som t.ex. banhoppning, dressyr och fälttävlan godkänner vi ryttare och funktionärer som idrottsutövare. Där är det ju ryttaren som tävlar och inte hästen. Ridsporterna är ju även anslutna till RF och är OS-grenar etc. Det vi inte godkänner är funktionärer vid t.ex. agility, hundkapplöpningar och tävlingsutställningar med djur.

Jag kan absolut hålla med om att lagtexten om ”idrottsutövare” medför gränsdragningsproblem, men en schackklubb har givetvis möjlighet att få denna fråga prövad av rättsinstanserna. Om schack skulle godkännas skulle det väl troligen medföra att även t.ex. bridge, pokerspel, datorspel och liknande aktiviter skulle kunna omfattas av regeln.

Med vänlig hälsning

Yngve Gripple
Skatteverket, huvudkontoret
rättsavdelningen
tfn: 010-577 43 97

Läs de 11 kommentarerna till “Svar från Skatteverket…”

 1. Stefan Bryntze säger:

  Bra svar!

  Sista biten känns lite dum dock, bridge och poker får gärna vara tanke-idrotter men datorspel?

 2. Håkan Lyngsjö säger:

  Det är viktigt att diskutera *varför* vi schackvänner så ofta känner att vi står över många andra tävlingsaktiviteter utanför riksidrottsförbundet, som tex datorspel, poker, agility mm. Är det för att vi är mer välorganiserade? Har en längre historia? Fler utövare? Nationella tävlingar?

  Utan att lägga något värde i diskussionen vill jag bara notera att det t.ex. finns ett officiellt svenskt mästerskap i monopol, och att agility är väl organiserade på både nationell nivå och regionala/lokala nivåer.

  Jag är helt övertygad om att argumenten finns, men för att övertyga allmänheten och myndigheterna behöver vi diskutera den frågan, och inte förutsätta att det är så. I Tyskland har man t.ex. kommit ganska långt, från att tidigare ha varit i utkanten, till att nu vara mer accepterat, utan att andra liknande förbund tagit samma steg.

 3. Tomas Corsell säger:

  I punkt 1 gläntar skatteverkets representant Yngve Gripple på lite av den begreppsförvirring som uppenbart gör det svårt att klargöra vad som här bör gälla. Han nämner ”idrottsutövare” men faller snart tillbaks till att det är (idrottsliga) VERKSAMHETER frågan gäller.
  Om lagen utväljer viss VERKSAMHET att omfattas av ”halva-basbelopps-regeln”, som ju allt det här handlar om, så skall skatte- och avgiftsbefrielsen syfta till att ge indirekt ekonomiskt stöd åt denna VERKSAMHET, därför att man i någon mening anser den vara ömmande av samhällsnyttiga skäl (folkhälsa, uppfostran, osv). Således gäller befrielsen inte enbart ”utövare” av idrotten, i snäv betydelse, utan även dem vars arvoden, ersättningar etc. belastar den idrottsliga (tävlings-)verksamheten med kostnader (se punkt 3).

  Det här är således en fråga om statens inställning till organiserad tävlingsverksamhet i ett samhällsperspektiv som ligger på bordet.

  I punkt 2 avslöjas att Skatteverkets beslutsprocesser löper parallellt i två skikt, ett officiellt och ett inofficiellt. Den inofficiella sidan, som är den av intresse här, består då, får man förmoda, av hävdvunna och tillfälliga synsätt, värderingar och åsikter (i organisationskulturen och hos enskilda jurister) som styr TOLKNINGEN av de riktlinjer som kallas lag men aldrig till absolut exakthet kan preciseras verbalt. Således förstår vi att det f.n. finns en mer eller mindre uttalad personlig motvilja, bl.a. hos Skatteverket och dess jurister, att välkomna schacktävlingar i statens skötebarnsskara. Det kan finnas många orsaker till detta men det är två som för mig framstår som tydligast och troligast:

  1. Man har en skev och torftig uppfattning om vad som bör inbegripas i ”hälsosam och uppbygglig fysisk aktivitet” och ”samhällsnyttig uppfostran” etc. (Tänkande är i högsta grad ”fysisk aktivitet”. Hjärnan står för ca 20% av energiförbrukningen i kroppen. Vad vore t.ex. Skatteverket utan tillgång till sund och logiskt skolad tankeverksamhet?)

  2. Man är mest oroad för statens inkomster och tvärställer sig därför mot all argumentation i syfte att med alla medel ”mota Olle i grind”. (’- Om man öppnar dörren för Schack så vet man ju inte vad allsköns skit som slinker in på prejudikat innan man ånyo kan bomma till.’ Se sista stycket: ”Om schack skulle godkännas …”)

  Hellre än att göra sig mödan att skapa en vettig bedömningsgrund för vilka av medborgarnas tävlingar i lek-, spel-, och idrottsverksamheter som skall beviljas mild behandling av kronofogden, slänger man uppenbarligen ut många av rikets friska föreningsbarn med badvattnet.

  Diskussioner om, t.ex., vad som är ”idrott” eller inte i det här sammanhanget torde i förlängningen inte arta sig till annat än löjligt semantiskt hårklyveri.

  Verksamhet som innebär organiserat socialt umgänge under seriösa, sportsliga och ideellt underbyggda former bör, inte minst av staten, betraktas som generellt nyttig och hälsosam och, speciellt för ungdomen, en odlingsbädd för konstruktiv samhällsuppfostran.
  ’Tävlingsverksamhet som sanktionerats av ett riksförbund, som organiserar ideella föreningar på sund bas i nationsvid spridning’, bör rimligen vara kriteriet för samhällsstöd genom begränsad skatte-/avgiftsbefrielse vad beträffar prispengar, arvoden och ersättningar behövliga i denna verksamhet.

  I punkt 5 görs ett ytterst märkligt påpekande att det inte är hästen, utan ryttaren som betraktas som idrottsutövare (fastän det är, som alla vet, hästen som står för merparten av den fysiska aktiviteten 🙂 ).
  Vi inom schacket har nog aldrig trott att hästen varken är skyldig att deklarera inkomst eller omfattas av socialförsäkringen. För vår del handlar det inte heller om bonden, tornet eller löparen, nej, inte ens kungen och drottningen, utan givetvis om den mänskliga schackspelaren som tänker och flyttar på pjäserna (och därtill schackets alla hängivna funktionärer, inte att förglömma).

 4. André Nilsson säger:

  Man kan gräva ner sig och diskutera i det oändliga vad som är idrott och inte idrott. Betydelsen av ordet har fluktuerat genom århundradena så här skriver Wikipedia:

  ”Idrott (har fornnordiskt ursprung där «id» betyder verksamhet eller aktivitet, och «drott» betyder kraft, styrka eller uthållighet) betydde ursprungligen alla former av högt ansedda sysselsättningar och färdigheter, inklusive musik, diktning, kunskap om runskrift, och andlig verksamhet (”vittra idrotter”). Först i mitten av 1600-talet kom idrott att betyda enbart kroppsliga övningar och färdigheter.”

  Jag vet inte om det är en modern företeelse, men numera tycks orden ”sport” och ”idrott” av många användas som synonymer (analogt med hur man mestadels gör utomlands).

  I Riksidrottsförbundet ryms många sporter som inte kan klassas som idrott, precis som det finns idrotter som inte ryms under RF:s paraply. När det gäller exempelvis agility kan jag inte första varför de ska ”diskvalificeras” av Skatteverket medan exempelvis dressyr (ridsport) ska vara en idrott.

  – Men det är inte hästen som tävlar, det är ryttaren.
  – Nehej, och vad gör hästen då?!

  Hela den här härvan kunde enkelt lösas upp om man kollade på syftet med lagen som, om jag har förstått saken rätt, har kommit till för att inte klämma åt hobbyutövare som till 99% går back på sin favoritsysselsättning. Jag håller med Tomas Corsell att ur statens synvinkel bör all sådan här verksamhet uppmuntras.

 5. Jan Jansson säger:

  Så är är det enligt wikipedia:

  Chess is a recognized sport by the International Olympic Committee with FIDE being the recognized International Sports Federation for chess since June 1999. As a member of the International Olympic Committee, FIDE adheres to its rules, including controversially having doping tests

  Om inte detta är en sport, vad är då en sport?

  Sverige har väl helt andra sporter tydligen? I vissa länder kanske inte ishockey, ridsport och bandy räknas som sport…..

 6. Tomas Bragesjö säger:

  Liten kommentar angående datorspel och sport. I Sydkorea finns profssligor i Starcraft och där ses de bästa spelarna som stjärnor och de finns tv program osv. Faktum är att Starcraft är Sydkoreas nationalsport.

 7. André Nilsson säger:

  Jan Jansson, kruxet är att Skatteverket anser att sport inte är en ”idrott” …

 8. Dock säger:

  Finns det något annat språk som skiljer på sport och idrott? Schack är utan tvekan en sport då det finns ett tävlingsmoment. Men med utgångspunkt i svenska språket är schack absolut inte en idrott. Precis lika lite som jag anser att skytte är en idrott. Men det är en OSgren och torde ligga under idrottsdelen när det gäller Skatteverket.
  Givetvis har schack alltid sett sig som lite finare än andra tankesporter trots sin tynande tillvaro.
  Jag har argumenterat för det i snart 15 år. Vi behöver ett tankesportsförbund. Nu. Ett sådant förbund skulle ha åtskilliga 100 000 tals medlemmar och bli en seriös maktfaktor.

 9. Bo Berg säger:

  André frågar: Vad tusan gör vi?

  Vi gör precis så som Sven-Olof Andersson säger och fått stöd för i SSF:s CS citat:

  ”Frågeställningen om halva basbeloppsregeln för vissa typer av ersättningar är ingalunda ny inom schackkretsar. För egen del var den aktuell vid NM i Östersund 1992 och även inom SSF senare under 90-talet när ett par tre klubbar ville ha stöd med argumentering mot Skatteverket – och som de också fick. Vid lag-EM 2005 var det aktuellt vad gäller prispengar till en amerikan i en sidoturnering och där det särskilda skattekontoret i Ludvika gick på vår linje (arten av SINK). För ett par år sedan hade vi åter ett aktuellt ärende där tidigare inlaga nyttjades, delvis uppdaterad. Därefter avhördes tydligen inte Skatteverket mera så därav kunde förhoppningen vara att ”hälsan tiger still”. Att tankesport nu ”smugit” sig in i ett SKV-meddelande innebär inte att det har dignitet av lag eller föreskrift. Det står schacket fritt att hävda sin uppfattning och gå in i process – vem som har vit och svart låter vi vara osagt…

  … SSF:s tänkta hantering i fortsättningen framgår av styrelseprotokollet 2011-02-19–20, § 11 (se beslutsrutan). Någon form av öppet yrkande/tilläggsskrivelse kan bli aktuellt, dvs. att vi inte tar med aktuellt underlag men redovisar öppet att vi inte gjort så med hänvisning till vad som vid idrottslig verksamhet i övrigt gäller för domararvoden, prispengar etc. understigande ett halvt basbelopp per person för helt år räknat.
  Att redovisa öppet är för att eliminera risken för eventuella sanktionsavgifter i efterhand. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift påverkas inte av om halva basbelopps-regeln blir tillämplig eller inte. Sådan uppgift ska ändå lämnas på skilda typer av ersättningar.”

  Denne eller dessa nitiska fogdar har inte praxis på sin sida som De försöker hävda citat:

  ”Att vi la in passusen för några år sen var bara för att ”sätta på pränt” den praxis som ska ha gällt i alla tider.”

  Detta är förbannad lögn. Praxis är på SSF:s och schackverksamhetens sida. Gå inte på denna fint från de nitiska skattemasarna som sympatiserar med RF och kanske även är deras medlemmar och/eller tillhör deras lobbinggrupp.

  I lagtexterna så har inte RF ensamrätt på dessa förmåner, men det har prövats med negativt utslag att utvidga det såsom Tomas Corsell förespråkar. Det är inte tydligt att t.ex. Schack skall ingå, men det är tydligt att det inte bara gäller RF- anslutna förbund. Den praxis som har tillämpats sedan många år tillbaka, med vissa undantag, talar strakt för SSF och schackverksamheten.

  Slutsatten är:

  Betala inte in pengar för då skapas en ny praxis, utan hävde vad som gällt tidigare och driv det vidare om så krävs.

 10. Axel Smith säger:

  Idag delade dom ut en nummer av Norskt Sjakkblad 1983 till alla deltagare i Sveins minneturnering. Första sidan: Skatteverket har beslutat att sjakk inte räknas som idrott… Det är sannerligen ingen ny fråga.

  Pratade med en ukrainsk student i Lund nyligen, och hon nämnde att det var problem ibland med att schack inte var en sport (på engelska). Hon var helt oförstående, förstod inte hur schack inte kunde räknas som ”sport”.

 11. Bengt Wihlborn säger:

  Alla har vi väl riksdagsmän…….
  Agera! Tag kontakt! Påverka!

Lämna en kommentar