mar 09

Ordöranden i Sveriges SF Anil Surender har skrivit (7/3) på förbundets hemsida under rubriken ”Mer info om SSF:s budget 2011”. Där gå han djupare in på vad som skall hända det kommande året för att i görligaste mån få balans i räkenskaperna än han gjorde förra gången, den 23 februari.

Som tidigare nämnts har styrelsen fastställt en budget på –280.000 kr för 2011 års verksamhet. För att åstadkomma detta fick tyvärr ett par verksamheter reduceras kraftigt jämfört med tidigare år. Främst berör detta Schack4an och vår representation i internationella tävlingar. För Schack4ans del är 2011 års neddragning ett första steg i en långsiktig resursminskning från SSF:s sida. För elitverksamheten på seniorsidan innebär detta att vår enda internationella turnering blir Lag-EM, där vi deltar med ett lag i öppen klass. På juniorsidan kommer vi att avstå deltagande i ett internationellt ungdomsmästerskap samt ställa in arrangemanget av gymnasieklassen i skollags-NM. Det senare beslutet är taget i samråd med Nordiska SF:s skolkommitté där man också ska se över formerna för tävlingen….

Lämna en kommentar