jul 24

Sveriges SF

Bo Berg kommer den närmaste tiden att ställa frågor via e-mail till ledamöterna i Centralstyrelsen (CS). I dag har turen kommit till Peter Halvarsson som efter kongressen i Lund för en tid sedan tog över rollen som skattmästare i Sveriges SF.

Tidigare publicerad intervju: Sven-Olof Andersson

I SSF:s § 9 står det följande:
”§ 9  Styrelse
Styrelsen består av ordförande, skattmästare samt ytterligare elva ledamöter. Ordförandens mandattid är ett år. Övriga väljs på två år, med halva antalet varje år. Styrelsen konstituerar sig själv i övrigt varvid en av ledamöterna skall utses att vara skattmästare.”  

Det utrycks inte, men nästan, som att skattmästaren har en roll över de övriga ledamöterna. Hur uppfattar, Du, Peter detta för ditt nya uppdrag? Är det lite för mer än att, ”bara vara”, ledamot?
– Jag ser det inte som att skattmästaren har en roll över de övriga ledarmöterna utan att skattmästaren har ett arbetsområde inom CS. Hela CS är genom lag gemensamt ansvarig för SSF ekonomi och beslut. Skattmästaren är den som CS utsett till att kontrollera att CS beslut efterföljs ur ett ekonomiskt perspektiv samt att hålla ett vakande öga på förbundets ekonomi i ett långsiktigt perspektiv genom att påpeka felaktigheter, ge goda råd och dela ut pekpinnar.

Uppfattar, du Peter, detta val som att du har ett större ansvar än övriga ledamöter?
– Jag tolkar frågan som att den handlar om skattmästaren har större ekonomiskt ansvar än andra ledarmöter. Skattmästaren har ett ansvar att utföra det arbete CS beslutat om, men som jag skrev i den tidigare frågan är det inte skattmästaren som har det ekonomiska ansvaret för SSF, det har CS gemensamt.

Anser Ni att den nuvarande formuleringen i stadgarna är tidsenlig?
– Frågan har diskuterats i CS under våren, men vi har ännu inte kommit till någon slutsats. Därför vore det fel av mig att uttala mig i frågan.

Lämna en kommentar