jul 23

 Sveriges SF

 Bo Berg kommer den närmaste tiden att ställa frågor via e-mail till ledamöterna i Centralstyrelsen (CS). Först ut att svara är mångårige skattmästaren i Sveriges SF Sven-Olof Andersson som efter kongressen i Lund överlämnade uppdraget till Peter Halvarsson

I SSF:s § 9 står det följande:
”§ 9  Styrelse
Styrelsen består av ordförande, skattmästare samt ytterligare elva ledamöter. Ordförandens mandattid är ett år. Övriga väljs på två år, med halva antalet varje år. Styrelsen konstituerar sig själv i övrigt varvid en av ledamöterna skall utses att vara skattmästare.” 

Det utrycks inte, men nästan, som att skattmästaren har en roll över de övriga ledamöterna. Hur har, Du, Sven-Olov uppfattat det under dina år som skattmästare? Anser Du att den nuvarande formuleringen i stadgarna är tidsenlig? 

Mina år som ledamot i styrelsen inleddes 1989 (inledningsvis suppleant med obligatorisk närvaroplikt, de två suppleanterna hade då rollen att alternera som protokollförare). Rollen som skattmästare fick jag 1993-1994, efter Ingvar Persson. Redan då klarlades att rollen inte skulle innefatta ansvar för löpande kassahantering etc. Eftersom jag arbetade vid skattemyndigheten (sedermera Skatteverket) klargjordes också rollens innehåll så att den inte skulle kunna betraktas som otillåten bisyssla i förhållande till min civila anställning.

I mitten av 1990-talet tog dåvarande SSF-ordföranden Christer Wänéus och jag tog fram en helt ny kontoplan och i samband därmed tog jag fram en modell i Excel för ekonomisk uppföljning med specifikationer på SSF-, kommitté- och kontonivå med fördelning på budget, utfall, jämförelser mot tidigare år etc. Detta som underlag för analys och för kommittéernas m.fl. egna kommentarer. Ansvar för att budget hålls och attestansvar för räkningar har åvilat kommittéordföranden (motsvarande) enligt särskilda rutiner. Ansvar för löpande bokföring har åvilat kansliet.

Jag har för egen del inte vid något tillfälle kombinerat rollen som skattmästare med budgetansvarigt kommittéordförandeuppdrag utan varit fristående. Vid något tillfälle har diskuterats frågan om inrättande av ekonomikommitté, finansutskott eller dylikt, dock utan att beslut tagits om detta eftersom arbetsutskottet (AU) ansetts kunna bereda dylika frågor i förekommande fall innan föredragning i styrelsen i dess helhet. 

Rollen har hela tiden för min del utgjort eller jämställts med en funktion som ekonomisk controller, innefattande bl.a.:
– Samordningsansvar för det årliga budgetarbetet (kommittéernas m.fl. äskanden, bearbetning, processen inom styrelsen, sammanställning av info-underlag till kongressen osv.)
– Ekonomisk uppföljning, grundad på bokföringsrapporter från kansliet; sammanställningar med kommentarer inför varje styrelsemöte och jämförelsesiffror från motsvarande tidpunkter vid närmast föregående år; sammanställning av rapporter inför styrelsemöten med egna kommentarer; tillfälle för varje kommitté (motsvarande) att avge synpunkter innan varje styrelsemöte och i förekommande fall ytterligare genomgång vid styrelsemöten
-Ekonomisk prognos, företrädesvis under andra halvan av verksamhetsåret och grundad på kommittéernas (motsvarande) egna redovisningar av återstående aktiviteter med prislappar
-Ekonomisk likviditetsanalys, företrädesvis grundad på kansliets egen redovisning av kassaflödet; har främst gällt i de fall likviditeten kunnat befaras bli ansträngd i avvaktan på utbetalning av statliga bidrag
-Bokslutsarbete; uppföljning och intensifierad samverkan med kansliet och revisorer efter första bokslutsframtagning; gäller framförallt interimsposter av olika slag samt upprättande av ekonomisk årsredovisning med siffersammanställningar och fotnötter (se specifikationer i tidigare verksamhetsberättelser)
-Ekonomisk årsredovisning för fonder (Martin Andersson resp. Erik Olson)
-Särskilda ekonomirutiner i vissa fall (projekt etc.)
-Medverkan vid framtagande av policydokument, ett arbete som kan betraktas som ständigt pågående; uppdrag ligger f.n. bland annat på mig för upprättande/uppdatering av policys för bl.a. tjänsteresor, intern och extern representation
-Stöd vid ärendehantering av ekonomisk art (t.ex. argumentationsunderlag vid skatteärenden och andra myndighetskontakter). 

Stadgarna
För min del har jag inte tidigare ifrågasatt stadgarna på den här punkten. Personligen kan jag nu tycka det är inkonsekvent att i stadgarna särskilt angivna roller ska väljas av kongressen i det ena fallet (ordföranden) men inte i det andra (skattmästaren). Mot bakgrund av vad jag nämnde vid kongressen – jfr även styrelseprotokoll 2010-04-24—25, § 8 b) samt protokoll 2010-07-02, § 8 d) – skulle det enligt min mening inte vara helt fel att ompröva i vad mån rollen som skattmästare även fortsättningsvis ska föreskrivas i stadgarna. Detta med anledning av kansliets under våren utvecklade tekniska möjligheter till ekonomisk uppföljning och egen kompetens för hithörande frågor, inklusive ekonomisk årsredovisning m.m. till verksamhetsberättelsen. Om rollen å andra sidan ska bibehållas kunde enligt min mening för kongressen lyftas fram vad som hittills gällt – och som jag också berättat om vid så gott som varje kongress i samband med ”ekonomipunkten”. Har styrelsen förändrat, eller avser förändra, innehållet i rollen bör detta enligt min mening redovisas vid kommande kongress.

Lämna en kommentar